GIS vraagstukken

     In dit document treft u aan diverse in de praktijk voorkomende vraagstukken waarvoor GIS gebruikt kan worden.
     
1   Openbare ruimte
  a) Voor het doorrekenen van een rioolstelsel moet de afwatering van de wegen, daken en het verharde tuingedeelte bij particulieren worden bepaald. Hiervoor moeten oppervlakten van deze objecten worden bepaald.
   b)

Bepaal de ligging van iepenbomen in het kader van de iepenziekte (wettelijk verplicht) met de bijhorende administratieve gegeven

   c) Welke bomen staan in het asfalt en te dicht bij het hoofdriool met een omtrek van 45 cm en een kroon diameter van 8 meter.
   d)  Bepaal de locatie van een speelplaats door een analyse uit te voeren van de bevolkingsopbouw in een wijk/gebied.
   e) Analyseer en maak inzichtelijk de binnengekomen klachten/meldingen in een bepaald gebied/kern/gemeente.
   f) Bepaal of het zinvol is om een dak van een pand te voorzien van zonnepanelen. Door de pandenkaart (BAG) en de Algemene Hoogtekaart (AHN2) te combineren kan met behulp van een GIS-handeling per pand de oppervlakte, hellingshoek en zoninstraling worden vastgelegd. Gemeente Assen heeft deze werkwijze uitgevoerd -> lees meer
   g) Met GIS kan driedimensionale informatie worden verkregen, waar de hoogte een belangrijke factor speelt bijvoorbeeld bij ondergrondse leidingen of risico gebieden die gevaar lopen bij overstroming.
     
 2  Milieu 
   a) Met de berekende geluidscontouren kan het aantal personen worden bepaald die te maken hebben met een bepaalde milieumaatregel, een risico analyse of een statistisch relaties tussen de contourwaarde en de klachten die zich voordoen.
   b)  Welke scholen bevinden zich binnen een strook van 300 meter van de snelweg (fijn-stof problematiek), hoeveel leerlingen bevinden zich in deze scholen en waar komen zij vandaan (omgeving of >15 km)
     
 3   Woningmarkt/Volkshuisvesting
   a)  Inzicht krijgen in de woningmarkt door de doorstroming jongeren/ouderen, starters te analyseren.Bijvoorbeeld waar gaan de starters wonen, waar vestigen de mensen van buitenaf zich in de gemeente.
   b) Uitgangspunten bij woningbouwplannen verbeteren door de opbouw van de prijs-klasse van een wijk/kern inzichtelijk te maken.
   c) Makelaars kunnen het aanbod over de ligging en de prijsontwikkelingen van koop-woningen zichtbaar maken.
     
 4   Flora fauna
   a) Bepaal de locaties en kwaliteit van de groene ruimtes in het stedelijk gebied met de volgende vragen:

- hoeveel beschikbaar groen per inwoner;
- hoe is de toegankelijkheid van de groene ruimten (niet, beperkt of geheel);
- wie zijn de beheerders van de groene ruimten.

     
     
     
     
     
     
     
logo.png Fuse