GIS werkgebieden

   

Per werkgebied zijn een aantal mogelijkheden aangegeven, waarvoor GIS in een GEO-omgeving toegepast kan worden. Zowel analyses als kwaliteitsverbeteringen van de data, maar ook de kaartopmaak zijn hier van toepassing.

     
1  Basisregistraties BAG,GBA,BGT en WOZ (in de toekomst)
  a)

Relatie leggen tussen de basisregistraties BAG-WOZ en GBA-WOZ mbv een WOZkaart.
Hierdoor kunnen waarde controles plaatsvinden of controles uitvoeren op groepen WOZ-objecten of afbakening van complete WOZ-objecten of het analyseren van bezwaren in bepaalde gebieden/wijken.

  b)

Huisvestingsbeleid: Een beleidsvraag van het bestuurkan zijn het creëren van kleine kantoor verzamelbedrijfsgebouwen voor de startende en uitbreidende ondernemers.

    De volgende vragen moeten worden beantwoord om een duidelijk beeld te krijg
    1) moet dit per wijk of per gebied worden geanalyseerd ?;
    2) wat is de bebouwingsdichtheid van het gebied ?;
    3) waar zitten de dienstverlenende bedrijven ?;
    4) wat voor bedrijven hebben zich gevestigd in de gemeente ?
    Gemeente Heiloo een huisvestingsbeleid mbv van GIS onderzocht en opgesteld -> lees meer
  c)

Welke bouwvergunningen of beperkingen zijn op een adres /perceel bekend ? Met behulp van het BAG-attribuut "gebruikersdoel" kan worden nagegaan waarvoor een vergunning is verleend.
Door de woonfunctie, de verleende bouwvergunningen en het aantal gezondheidszorgfuncties uit de statistieken met elkaar te vergelijken kan de vergrijzing van een gebied/wijk worden aangegeven.

  d)

Door een relatie te leggen tussen adres en gebouwgegevens kunnen gemeentelijke verordeningen op publiekrechtelijke
taken /zaken worden gecontroleerd.

  e)

Door natuurpersonen uit de GBA te combineren met de verblijfobjecten van de BAG kan de concentratie van de basisscholen
in relatie met het aantal kinderen tussen de 14 en 12 jaar oud worden bepaald.
Uiteraard kan deze werkwijze ook op voor kinderopvang, apotheken, sport accommodatie, speeltuinen worden toegepast,etc.

  f)

Snelle invoer bouwjaar "9999" Het kan voorkomen dat in de BAG een groot aantal panden geen bouwjaar hebben.
Om veel handarbeid te voorkomen kan het bouwjaar worden bepaald aan de hand van de omliggende bebouwing.
Omdat vaak stadsuitbreidingen vaak gebiedsgewijs verlopen. MBV een GIS-analyse op perceelniveau
en op basis van nabijheid van panden kan op een snelle manier het bouwjaar van een pand worden bepaald.

    Gemeente Amsterdam deze werkzaamheden uitgevoerd -> lees meer
    Dankzij de historische opbouw van de BAG kunnen trends bij worden gehouden.
    De uitslag van de verkiezingen in kaart brengen om het stemgedrag per gemeente te kunnen aangeven.
     
2  WMO (welzijn voorzieningen):
  a)

Basisonderwijs, huisartspraktijken,sportparken, thuiszorg, dienstencentra ouderen, verpleeghuizen, volwassen educatie,
woonvorm mens met beperkingen etc.

     
3  Risico gebieden/rampenbestrijding.
  a)

Bij een ongelijk waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn, is het noodzakelijk dat bv binnen een cirkel van 10 km het aantal bewoners bekend zijn of zijn er nog andere gevaarlijke stoffen aanwezig of wat is de structuur van het gebied (laag- hoog bouw), welke scholen bevinden zich in een straal van en welke leerlingen zijn aanwezig.

  b)

Het opstellen van ongevallenkaarten of bereikbaarheidskaarten betreffende het openbaar vervoer.

     
4  Vastgoed
  a) Locatie gebonden producten, inzichtelijk maken.
  b) Verhouding van het makelaars aanbod in een stad/gebied, verkoop analyses in een bepaald gebied
  c)

Overzicht van het woningaanbod binnen een straal van bv 30 km

  d)

Het visualiseren van wijken en de wijkkenmerken met betrekking tot onderhoud, aankoopbeleid, tevredenheidsonderzoek, energie labels, etc.
Door de maatregelen van deze kenmerken te analyseren kunnen onderlinge vergelijkingen/relaties worden gelegd.

     
5  Overige
  a)

Flora en fauna zaken (ecologische onderzoek), zoals inventarisaties van veldwerken bij de waarnemingen van vogelonderzoeken, verspreiding van soortengroepen (trekvogels en vegetatie).
In het veld vastleggen van broedplaatsen van weidevogels met Mobiel GIS voor Vogeltellingen.
Bepaling van de leefgebieden van verschillende diersoorten, in kaart brengen van bedreigde dieren/planten in groepsverband, welke invloed heeft klimaatsverandering op bepaalde vegetatie,

  b)

Archeologie Door de beschikbaarheid van AHN2 en 3D-modellen kan de archeoloog steeds gerichter zoeken naar gebieden met oudheidkundige waarden. Met GIS kunnen de gegevens naar wens van bijvoorbeeld oude landschapselementen zichtbaar worden gemaakt, zoals wallen, grafheuvels, mijningangen etc.

  c)

Analyses van CBS-gegevens met behulp van de kaart, zoals een woontevredenheidsonderzoek, demografische overzichten via de kaart, inkomstenverdeling, leeftijdsopbouw, overlastmeldingen, strategie label (huur of verkoop).

  d)

Consumentenonderzoek waarbij de volgende items kunnen worden geanalyseerd; werkgelegenheid, aantal inwoners, WOZ waarden, bevolkingsdichtheid, gegevens uit de buurt/wijk, bevolkingsgegevens; zoals inkomen, leeftijden, demografie, allochtonen

     
     
     
logo.png Fuse